Gözle

Das kleine Wörterbuch

Türkmen Kultur Ojagy

 

 

Bildiriş

Hormatly ildeşler,

1996-njy ýylyň 2-nji Nowemberi Türkmen Kultur Ojagynyň guralan günüdir. Biz bu şanly wakanyň mübärek ýyldönümi günlerinde ojagymyzyň döredilmeginiň 20 ýyllygyny dabaraly belläp geçmegi göz öňüne aldyk.

Bu baýramda kultur ojagynyň 20 ýyllyk geçmiş ýoluna gysga bir serediljekdir. Şunuň bilen baglylykda Sizden eliňizde bolan ojaga degişli gyzykly materiallardan (surat, wideo wşm.) bize bir nusgasyny iberip, ýardam etmegiňizi haýyş edýäris.

Toý meýlisimiz Siziň kultur ojagy bilen baglanyşykly pikirleriňiz, ýatlamalaryňyz we ündewleriňiz bilen etjek çykyşlaryňyza açykdyr.

Toýa geljek ýoluňyza garaşýarys!

Duşuşygymyzyň:

Ýeri: Allerweltshaus, Körner Str. 77, 50823 Köln

Zamany: Ýekşenbe, 13.11.2016, sagat: 11:00- 15:00

 

Hormat bilen

Türkmen Kultur Ojagy

Müdiriýet topary

Köln, 25.09.2016

 

 

Obada maňa Aýjemal diýýärler!

Ýol kesip ýören bir galtaman bir gün, öňünden gelen erkegi öldürmäge, aýaly-da alyp gaçmaga özi-özüne söz berýär-de ýola çykýar. Görse öňünden üç piýada gelýän. Olaryň ikisi erkek, biri-de aýal.

Erkekleriň birine: Adyň näme? diýip soraýar. Myrat diýip jogap beren dessine, al Myrat bolsaň diýip ony atýar. Aýaldan adyň näme? diýip soranda ol, adym Aýjemal diýip jogap berýär. Sen bärde dur diýip, beýleki erkegiň adyny soraýar. Ol bolsa: Meň adym Nazar, ýöne obada maňa Aýjemal diýýärler, diýip jogap berýär.

 

„Taryhyň ýapraklarynda Türkmenler“

atly kitabyň Samsyk Nazar bölüminden

Dr. Mehmet Kiliç-1998

 

 

Maşgalalar duşuşygy bag-bossan içinde

 

Gadyrdan egindeşler

biz bu tomus hem çişlik goşumyz bilen al-ýaşyl dona bezenen park içinde duşuşyp, didarlary täzeläp,

güneşli bir güni açyk tebigatda bilelikde bolmagy ýüregimize düwdük.

Siz hem gelip goşulsaňyz duşuşygymyzyň kemi galmaz!

Içiljekleri, kömri we ojaklary TKO-myz üpjün edýär!

 

Duşuşyk zamany: Ýekşenbe, 21.08.2016, Sagat: 13-den ........ 19-a çenli

Ýeri: Blücherpark, Escher Str.50,    50739 Köln

 

Türkmen Kultur Ojagy

Köln, 20.07.2016

 

Gutlag

Göteborg Türkmen Kultur Ojagynyň

hormatly agzalary we müdiriýet topary

Tomus baýramyna degişli iberen çakylyk hatyňyzy begenç bilen aldyk.

Şadyýan wagtyňyzy biziň bilen paýlaşmagy niýet edip çagyranyňyz üçin çäksiz minnetdarlygymyzy bildirip, gujak açan ýaz-tomus tebigatynyň ummasyz gözelliginde geçiriljek duşuşygyňyzyň şowhunly we unudylmaz bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.

Biz bu baýrama goşulyp bilmesek-de tutunan medeni maksatlarymyza tarap zerur bolan aýgytly ädimleri bilelikde götermelidigimize doly ynanýarys.

Janyňyz sag we işleriňiz rowaç bolsun!

Hormat bilen

Türkmen Kultur Ojagy- e.V.

Müdiriýet topary

Köln-19.06.2016

 

 

Bildiriş

Hormatly egindeşler,

Juni aýyň ikinji ýekşenbesinde, Allerweltshausda geçiriljek nobatdaky duşuşygymyzdan başlap, biz geljek aýlaryň dowamynda Türkmen Kultur Ojagynyň esasnamasyny täze şertlere uýgunlaşdyrmak barada maslahatlaşyp geňeş edýäris. Bu ugurda Siziň hem dürdäne goşantlaryňyza garaşýarys.

Biziň esasnamamyzyň häzirki görnüşini Alman dilinde internet sahypamyzda görüp bilersiňiz.

 

Duşuşygymyzyň:

Ýeri: Allerweltshaus, Körner Str. 77, 50823 Köln

Zamany: Ýekşenbe, 12.06.2016, sagat: 11:00- 15:00

 

Türkmen Kultur Ojagy

Müdiriýet topary

Köln, 04.06,2016

Pyragynyň ýoly bilen

Hormatly ildeşler

Türkmen halkynyň akyldar şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan gününi Türkmen Kultur Ojagymyzyň adyndan Size, dünýäň ähli künjeklerinde ýaşaýan türkmen doganlarymyza, şeýle-de türkmen halky we onuň dil-edebiýaty bilen gyzyklanýan dost-ýarlara tüýs ýürekden gutlaýarys.

Gadyrdan myhmanlar,

Öň-de bildirşimiz ýaly, Türkmenistanyň Frankfurt şäherindäki konsullygy öz medeni wezipeleriniň çäginde Pyragy atamyzyň doglan gününiň mynasybetine geçirilýän bu günki baýramçylygy goldap, öňa türkmenistandan ýokar derejede bolan çeper aýdym-saz toparynyň gelip goşulmagyna mümkinçilik döretdi.

Biz dünýäde ýeke-täk türkmen döwletiniň Frankfurt şäherindäki konsullygyna biziň medeni işlerimizi goldap, hemaýat edeni üçin köpden köp minnetdarlyk bildirip, şeýle medeni gatnaşyklaryň geljekde hem barha giňelip, çuňlaşmagyny göterilen göwnümiz we galkynan ýüregimiz bilen arzuw edýäris.

Gadyrdan dostlar

18-nji asyr türkmen nusgawy edebiýatynyň kerwenbaşysy Magtymguly

Pyragynyň edebi mirasy bütin türkmen halkynyň milli baýlygy hasaplanýar.

Parasatly şahyr ilkinji gezek halkymyzyň taryhy ykbaly bilen baglanyşykly pikirleri şygyr üstünden ýaýratmak bilen, milli kimlik meselesiniň umumylaşmagyna hem-de milli aň-düşünjäň çuňlaşmagyna sebäp bolupdyr.

Pyragy goşgularynyň ýerli-ýerinde mert bolup, il-günüň bähbidiniň ugrunda jogapkärçilikli we merdana ýaşamagy undäpdir.

Aşyk ýansa ol ýar üçin,

Margir ýörse şahmar üçin,

Goçaklar namys-ar üçin,

Ata çykar, merdanadyr.

Pyragyň döredijilik mirasy indi 3 asyr bäri dürli ýurtlarda türkmen edebi talentleriň ylham çeşmesi bolup, olara ussatlyk edip, ösüş ýolunyň inçe ýodalaryny tapmakda ýardam berip gelýär.

Bu gün Europa türkmeni hem ol akyldaryň pikirlerine eýerip we ömür ýolundan nusga alyp mümkin boldugyça öz ene dilini we medeniýetini gorap saklamak hem-de ösdürmek ugrunda hereket edýär. Bu hereketiň köpden köpe aşyp, täze nesilleriň arasyna hem ornaşyp uly üstünliklere ulaşmagy biziň tüýs ýüregimizde bolan niýet we arzuwmyzdyr.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň şanyna dünýäň dürli künjeklerinde onuň hakyky mirasdüşerleriniň tarapyndan tutulýän toýlar gutly bolsun!

Size berk jan saglyk we işleriňizde üstünlik arzuw edýäris!

Türkmen Kultur Ojagy- e. V.

Köln, 15.Mai. 2016

 

 

 

Dowamatdyr il merdine,                                                             

Awun bermez şir gurduna,

Çyn aşygyň ol derdine,

Pyragydan derman bu gün.

 

Hormatly ildeşler,

 

türkmen halkynyň milli şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan güni Köln şäherinde hem ylmy-edebi çykyşlar hem-de Türkmenistandan geljek çeper muzik toparynyň alyp barmagynda joşgunly we şadyýan aýdym-saz bilen şowhunly bellenip geçirilýär.

Agşamky dabaramyza türkmen milli iýmitleri hem taýýarlanjakdyr.

Bu baýramçylyga Türkmenistanyň Frankfurt şäherindäki Konsullygy öz medeni wezipeleriniň çäginde goldap gatnaşýar.

Siziň geljek ýoluňyza garaşýarys!

Duşuşyk ýeri:

Trägerverein Bürger- und Vereinszentrum e.V.
Rösrather Straße 603
51107 Köln
(Rath/Heumar)

Zamany: 15.05.2016- ýekşenbe güni,

Sagat 15:00-17:00 Ylmy-edebi çykyşlar

Sagat 18:00-23:00 Aýdym-sazly dabara

 

Hormat bilen

Türkmen Kultur Ojagy-e.V.

Köln, 24.04.2016

 

 

Dr. Omid Kokabiniň saglygy üçin                                     

 

Türkmensahraly alym doganymyz, phyziker Omid Kokabiniň uçran

böwrek hassalygyndan sag-aman gutulyp, doly jan saglygyna

gowuşmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.

 

Düýbi düz bolsun, demine degmesin!

 

Türkmen Kultur Ojagy-e.V.

Köln, 23.04.2016

 

 

Beschluss des Türkmenischen Kulturvereins e.V.

Nach mehrfachen Beschwerden unserer Mitglieder und Gäste über unerlaubte Video- und Tonaufnahmen während unserer Vereinstreffen oder sonstigen Veranstaltungen und anschließender Veröffentlichung im Internet, erlässt der Vorstand folgenden Beschluss:

„Zukünftig sind alle Film- und Tonaufnahmen die nicht vom Vorstand selbst vorgenommen werden auf Vereinsveranstaltungen verboten, es sei denn, die Aufnahmen erfolgen mit einer Ausnahmegenehmigung des Vorstandes. Diese Genehmigung kann mit Auflagen erlassen werden.

Zu den Vereinsveranstaltungen zählen die regelmäßig durchgeführten Feste, die für die Vereinsorganisation erforderlichen Versammlungen (z.B. Vorstandsversammlungen, Mitgliederversammlungen etc.), die vom Verein veranstalteten Freizeittreffen (Picknick etc.) und sonstige spontan im Namen des Kulturvereins organisierten Aktivitäten.

Eine Zuwiderhandlung kann den Ausschluss aus der Veranstaltung zur Folge haben, auf der der Verstoß erfolgt ist.“

Türkmenischer Kulturverein e.V.

Der Vorstand

24.03.2016

21. Februar- Halkara Enedil Güni

Sahypamyza Halkara Enedil Gününiň şanyna işlenen, ynsan endamyna we organlaryna degişli Almança-Türkmençe we

Türkmençe- Almança kiçi göwrümli sözlük artdyryldy.

„Dama-dama göl bolar!“ diýen paýhasly sözden ugur alyp, ýene-de başga ulgamlarda şeýle sözlükleri işläp taýýarlamak

hem-de olary kämilleşdirmek we baýlaşdyrmak ugrunda Siziň gymmatly pikirleriňize, goşantlaryňyza we ýardamlaryňyza garaşýarys.

Jedel we durmuş

(Muzikal teater oýny)

Rawy: (çalyp duran sazyny tamamlap rowaýat aýdyp başlaýar.) Aýdar bolsak gadyrdanlar, ýaşaýşyň ajy we süýji hakykatlarynyň tilsimlerini agtaryp dünýäň dürli künjeklerini saýyl bolup söken derwüşler, ýagtyda hem tümlikde hakyň çelgilerini yzarlap ähli ýol we ýodalary ýöräp geçen galandarlar şeýle rowaýat ederler welin: Irki döwürlerde türkmeniň parahat ýaşaýan abadan we gözel bir obasy bardy. Ol obada Meret atly bir pälwan ýaşardy. Merediň Polat diýen ýanbermez we zähmetkeş bir ogly bardy. Polat baryp ýaş-ýetginjek mahalyndan bäri şol obada bolan, aýa:”Sen dogma, çünki men dogdum.“ diýen, Näzli atly gyz bilen Leýli-Mejnun kibi söýüşerdi. Dowamy